GIFTEN EN DE FISCUS

Met het oog op de fiscale vrijstellings- en aftrekmogelijkheden wordt er nog op gewezen, dat de Voedselbank een door de Belastingdienst als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is erkend.

 

Deze ANBI erkenning betekent dat, als iemand aan de

Voedselbank bij leven of overlijden geld wil schenken, hij:

a. geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is;

b. bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomsten-

   belasting zijn gift als een zgn. Persoonsgebonden

   aftrekpost kan opvoeren.

Voor aftrek van giften maakt de wet op de inkomsten-

belasting onderscheid tussen twee soorten giften,

namelijk “periodieke giften” en “andere giften”.

 

Periodieke giften

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige termijnen. Een periodieke gift is pas aftrekbaar als die is vastgelegd in een notariële akte van schenking. In die akte moet de verplichting zijn opgenomen om de gift ten minste 5 opeenvolgende jaren te schenken.

 

Andere giften

In tegenstelling tot “periodieke giften” is de aftrekbaarheid van “andere giften” aan een minimum- en een maximumbedrag gebonden. Volgens de wet is aftrek alleen mogelijk als het totaal aan “andere giften” meer bedraagt dan 1% van het zgn. drempelinkomen maar met een minimum van € 60. Aftrekbaar is alleen het bedrag boven die 1% van het drempelinkomen (óf boven die € 60 als die 1% een lager bedrag als uitkomst zou hebben!). Verder geldt dat “andere giften” maximaal tot 10% van het drempelinkomen kunnen worden afgetrokken.

 

Nalaten

Het kan voorkomen dat iemand bij overlijden de Voedselbank een legaat wil nalaten in de vorm van bijv. een geldbedrag. Wie dat van plan is doet er goed aan dit legaat op papier vast te leggen. Dit vastleggen kan het beste geregeld worden door bij de notaris een testament te laten opstellen en dit legaat daarin op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het legaat ook daadwerkelijk bij de Voedselbank terecht komt is een juiste tenaamstelling van het legaat van groot belang. De juiste tenaamstelling is: “Stichting Voedselbank Walcheren, gevestigd te Middelburg”. Eventueel kan daaraan nog toegevoegd worden: “ingeschreven in handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nr. 22056427”.